Generalforsamlingen er udsat indtil videre

Bestyrelsen har med baggrund i regeringens anbefalinger og lovkrav som følge af Corona pandemien besluttet at udskyde generalforsamlingen på ubestemt tid. En ny dato for afholdelse af ordinær generalforsamling vil blive meldt ud jvf vedtægternes §4 fsa. indhold og varsling. Forslag, som allerede er indleveret til bestyrelsen vil naturligvis blive medtaget, ligesom der i den nye indkaldelse vil være en afleveringsfrist for nye forslag til behandling på generalforsamlingen.

Den siddende bestyrelse vil fortsætte ledelsen af foreningen frem til den nye generalforsamling uden dog at træffe beslutninger om sager, der har stor betydning for foreningens økonomi.

Program

Kl. 12 – 13 Frokost
Kl. 13 – 15 Generalforsamling
Kl. 15 Eftermiddagskaffe
Kl. 15.30 – 17 Foredrag af Peter Gøtzche, DrMedSci, MD, MSce, forfatter til flere bøger, bl.a. “Dødelig medicin og organiseret kriminalitet” og “Overlevelse i en overmedicineret verden” (anmeldt i dette blad). www.scientificfreedom.dk. Peter vil bl.a. tale om kemobehandlingers effekt og dokumentation samt at mange læger fravælger behandling, Mammografiscreening, HPV vaccine og meget mere. Se mere om Peter Gøtzche på YouTube.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og evt. stemmetællere.
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  Christina Hovedskou blev sidste år valgt for 2 år.
  Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af 2 interne revisorer og en intern revisorsuppleant.
 10. Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen
 11. Eventuelt.
  Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail til formand@tidslerne.dk. Patientmedlemmer har stemmeret. Husstandsog støttemedlemmer er naturligvis velkommen til at deltage i generalforsamlingen.
  Vi håber, rigtig mange vil deltage.
  Af hensyn til frokost og den praktiske afvikling af generalforsamlingen er tilmelding nødvendig på tidslerne.nemtilmeld.dk. Har du problemer med at tilmelde dig, kan Lisbeth Arrildt, tlf. 61 28 05 50, naestformand@tidslerne.dk, være behjælpelig. Tilmelding senest den 15. marts 2020.
  Vi fremsender deltagerliste af hensyn til samkørsel.

  På Bestyrelsens vegne
  Mai Nielsen