10
Tidslerne
2013/3 ·
november
Hvordan forklares akupunkturens virkning?
Den Traditionelle Kinesiske Medicins teori bygger
på et omfattende, integreret system, der baseres på
forståelsen af, at vi har en vital energi, der kaldes Qi,
som gennemstrømmer hele kroppen i et netværk af
energibaner, der kaldes meridianer. De forskellige
meridianbaner har hver for sig forbindelse til et eller
flere af kroppens indre organer så som hjerte, nyrer,
lever osv.
Qi påvirkes af og påvirker et menneskes fysiske, emo-
tionelle, mentale og spirituelle tilstand.
Akupunkturpunkterne, hvoraf der er mere end 365,
findes på meridianbanerne, hvor de er tilgængelige
på kroppens hudoverflade. Det er disse punkter, der
påvirkes med helt tynde, sterile engangsnåle under
en behandling.
Måden at finde frem til de punkter, der skal indgå i
akupunkturbehandlingen af klienten, er foruden en
samtale bl.a. en tunge- og puls diagnose.
Foruden forståelsen af Qi er der i den kinesisk medi-
cin også begreber som f.eks. Yin og Yang.
Yin og Yang er modsatrettede, men samtidigt kom-
plementerende kræfter, som sammen udgør et hele,
dvs. at de understøtter hinanden. Sygdom kan ses
som påvirkninger af Yin/Yang systemet og beskrives
i akupunkturtermer som f.eks. kulde og varme el-
ler som emotioner som f.eks. vrede, bekymringer og
angst eller fra virkninger af forkert kost, manglende
motion og overanstrengelse.
I den kinesiske medicin forstås sundhed altså som
harmoni og balance mellem organkredsene, mel-
lem yin og yang og mellemmenneskets indre og ydre
klima”.
Hvis der er ubalancer, kan der opstå blokeringer, som
kan kreere forstyrrelser og sygdom.
Denne forklaringsmodel er helt naturlig og accepteret
i den østlige del af verden, hvor begreber om Yin og
Yang og Qi er integrerede hverdagsord, og hvor den
almindelige kineser med stor tiltro modtager aku-
punkturbehandlinger for mange forskellige lidelser.
Det ville virke ”underligt” for en kineser at søge bevis
for en behandlingstradition, som har udgjort rygsøj-
len i det kinesiske sundhedsvæsen igennem årtusin-
der.
Dette gælder imidlertid ikke for os i vesten - vi vil se
beviser, dokumenteret effekt, og vi har brug for en
forklaring, vi forstår.
Søger man at forklare akupunkturens behandlingsef-
fekt ud fra en vestlig forklaringsmodel, er der foreta-
get forskellige kliniske undersøgelser. Disse påviser,
at der på et akupunkturpunkt er mindre elektrisk
modstand i huden, og at der f.eks. er flere frie nerve-
ender i et akupunkturpunkt end ved siden af punk-
tet.
Andre forskningsforsøg påviser, at en akupunkturbe-
handling har en positiv påvirkning på nogle af hjer-
nens - og centralnervesystemets signalstoffer (f.eks.
endorfiner). Det er disse transmitterstoffer og hor-
moner, der på forskellig vis udløses ved tilstande som
smerteoplevelse, humør eller stresstilstande.
Dette er en typisk vestlig forklaring på, hvorfor aku-
punkturbehandling har en positiv virkning på bl.a.
smerter, stress og lettere depressionstilstande.
I en omfattende forskningsanalyse fra ”Memorial
Sloan-Kettering Cancer Center” i New York, kon-
kluderes, at akupunktur har en lindrende effekt på
Akupunktur – en nål, der gør en forskel!