§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Kræftforeningen Tidslerne.
Adressen er: www.tidslerne.dk

§ 2 Formål
Foreningens formål er at yde patientstøtte.
Foreningen arbejder ud fra et helhedssyn på det enkelte menneske.
Patientstøtten ydes indenfor det komplementære (alternative) såvel som det konventionelle sundhedssystem.
Patientstøtten ydes i form af foreningens mærkesager, som løbende udvikles:

a) Tidsellinjen.
b) Netværket af kontaktpersoner.
c) Selvhjælps-/rehabiliteringskurser.
d) Kredsarbejde.
e) Udgivelse af bladet ”Tidslerne”.
f) Udgivelse af ”Tidselguiden”.
g) Brobygning til det konventionelle sundhedssystem.

Foreningen arbejder for at skabe åbenhed og debat omkring den lægelige kræftbehandlings resultater og bivirkninger.
Foreningen arbejder for at forbedre informationen til kræftpatienter om komplementære såvel som konventionelle behandlingsformer.
Foreningen arbejder for at skabe muligheder for forskning i komplementær behandling.
Foreningen er en uafhængig og selvstændig patientforening. Den skal forblive uafhængig, organisatorisk som økonomisk, af kommercielle interesser.
Foreningen ønsker samarbejde med andre selvhjælpsorganisationer evt. internationale grupper og andre foreninger med lignende mål.

§ 3 Medlemskab
Som medlemmer kan optages kræftpatienter og alle andre, som kan gå ind for foreningens formålsparagraf. Som medlem tegner man sig for 1 år ad gangen.
Kun kræftpatienter har stemmeret og minimum 5ud af 7 bestyrelsesmedlemmer skal være patientmedlemmer. Formand og næstformand skal være patientmedlemmer.
Øvrige medlemmer har taleret på generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.
Alle medlemmer modtager foreningens medlemsblad.
Alle nye medlemmer modtager Tidselguiden ved indmeldelse i foreningen.

§ 4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling finder sted senest i april måned og skal indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering i medlemsbladet eller pr. mail/post. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
Dagsorden for generalforsamlingen skal som et minimum omfatte:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent og eventuelt 2 stemmetællere.
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 9. Valg af intern og ekstern revisor.
 10. Valg af suppleanter.
 11. Eventuelt.

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, som skal bestå af 7 medlemmer. Formanden vælges for et år. Øvrige 6 medlemmer vælges for to år, således at halvdelen er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges med så stor geografisk spredning som muligt for at sikre kontakten til det lokale arbejde.
På generalforsamlingen vælges endvidere fire suppleanter for et år ad gangen, heraf minimum 3 patientmedlemmer.
Desuden vælges 2 interne revisorer samt 1 revisorsuppleant for et år.

§ 5 Generalforsamlings ledelse
Generalforsamlingen ledes af dirigenten. Spørgsmål vedrørende afstemningsprocedurer afgøres af generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol.
Bestyrelsens beretning skal foreligge skriftligt.
På generalforsamlingen har alle patientmedlemmer én stemme. Stemme kan afgives efter skriftlig fuldmagt. Dog kan et tilstedeværende medlem højst repræsentere to stemmer inkl. sin egen. Alle personvalg skal foretages ved skriftlig afstemning, hvis mindst en af de stemmeberettigede ønsker det.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 5 ugers varsel, enten ved annoncering i medlemsbladet eller ved e-mail eller brev til medlemmerne.
Ekstraordinær generalforsamling afvikles som den ordinære – dog kan den ordinære dagsorden udelades.

§ 7 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kan godkende ændringen.
Ved ændring af § 2 og § 3 indkaldes desuden til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringsforslagene endelig vedtages. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter.

§ 8 Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig med minimum næstformand og kredskoordinator. Formanden vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter forretningsordenen.
Bestyrelsens beslutninger afgøres ved stemmeflertal. Alle bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. Ved stemmelighed er formandens (eller ved dennes fravær næstformandens) stemme afgørende. Bestyrelsen afholder mindst ét møde i kvartalet. For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, skal mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne være til stede, desuden skal enten formanden eller næstformanden være til stede.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden.
Bestyrelsen kan ikke ansætte fastlønnet medhjælp. Bestyrelsen kan dog købe specifikke ydelser. Alt foreningsarbejde udført af bestyrelsen er ulønnet, dog kan formanden honoreres. Alle udlæg i forbindelse med aftalt foreningsarbejde refunderes.

§ 9 Kredse
Der kan oprettes kredse som arbejder efter foreningens formålsparagraf og efter bestyrelsens retningslinjer. For hver kreds udpeges en kredsansvarlig, som godkendes af bestyrelsen

§ 10 Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden samt yderligere et medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan i enighed udstede prokura til enkeltpersoner.

§ 11 Økonomi
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet udarbejdes af kassereren og 2 interne revisorer foretager stikprøvekontrol.
Foreningens økonomi hviler på frivillige bidrag, tilskud, pengegaver, brugerbetaling, fondsmidler, indtægtsgivende virksomhed samt kontingentindtægter.
Medlemmerne hæfter ikke økonomisk for foreningens dispositioner.
Foreningen kan ikke stifte gæld.

§ 12 Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der modarbejder foreningens formål eller skader foreningens omdømme. En eksklusion kan prøves ved førstkommende generalforsamling.

§ 13 Opløsning
Foreningen kan opløses ved to på hinanden følgende generalforsamlinger ved 2/3 stemmeflerhed. Foreningens formue overgår da til en fond med det formål at støtte kræftpatienter.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Odense den 14. april 2018.

………………………….
Mai Nielsen (Formand)