Kræftforeningen Tidslerne har udarbejdet en liste indeholdende
nogle af de muligheder der er for søgning af legater og fonde til
kræftpatienter.
Listen er opdateret er opdateret maj 2018
Listen er ordnet i alfabetisk rækkefølge.

Afdelingsingeniør Edvard Suhr og Hustrus Legat
Formål: Til ubemidlede kræftramte
Skema: Ja. Kan afhentes eller rekvireres telefonisk
Ansøgningsfrist: 1. november
Uddelingstidspunkt: November
Bopælspligt: Gentofte kommune
Administrator: Gentofte kommune, Social-& Sundhed, Fællessupport, Rådhuset, Bernstorffsvej 162, 2920 Charlottenlund. Tlf. 39 98 00 00
Kommuneservice@gentofte.dk

Agnete og Carl M. Hauges Fond
Formål: Hjælp og lindring for sygdomsramte
Skema: Nej
Uddelingstidspunkt: Forår og primo december
Bopælspligt: Ansøgere med bopæl i Frederiksborg Amt har fortrinsret
Administrator: William Anderson, Milnersvej 43, Postboks 59, 3400 Hillerød Tlf. 48 25 35 00 eller Fax: 48 26 58 33

Astrid og Einer Vigholts Legat
Formål: Værdige, trængende, syge og svagelige personer med kræft. Det tillægges vægt, at hjælpen kan muliggøre den sygdomsramtes fortsatte ophold i hjemmet
Skema: Nej
Ansøgningsfrist: 1-31. august efter annoncering i dagspressen i juli måned. Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for helbredsforhold, sidste selvangivelse eller årsopgørelse og frankeret svarkuvert. Kun imødekomne ansøgninger vil modtage svar
Uddelingstidspunkt: Ultimo oktober
Administrator: Adv. Georg Meyer, Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Det Warburgske Legat
Formål: Til enligt stillede kvinder som på grund af sygdom er kommet i trang og nød i forhold til deres sociale stilling
Skema: Ja. Fås ved indsendelse af frankeret svarkuvert i september måned
Ansøgningsfrist: Ultimo september
Administrator: Kontorleder Winnie Kircheiner, Søndertoften 183, 2630 Taastrup

Elisabeth og Cornelius Staus Mindefond
Formål: At yde støtte til personer, som trænger til rekreationsophold
Skema: Nej
Administrator: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø Tlf. 72 27 00 00 eller Fax: 72 27 00 27

Elna Ingeborg Izard, født Vestergaard & Søn, William Bernhard Izards Fond
Formål: Støtte til ubemidlede, økonomisk vanskeligt stillede, fortrinsvis svagelige eller sygdomssvækkede mennesker til rekreationsophold eller lignende
Skema: Ja. Fremsendes ved indsendelse af frankeret svarkuvert
Ansøgningsfrist: 5. december
Administrator: Advokaterne Arup og Hvidt, Adv. Ejvind Koefoed, Nørre Voldgade 88, 2., 1358 København K.

Else Larsens Legat
Formål: Kronisk syge
Skema: Ja
Ansøgningsfrist: 15. september – ansøgninger modtaget efter 15.september overgår til følgende år
Uddelingstidspunkt: April
Administrator: Frederiksberg Kommunalbestyrelse, Socialdirektoratet, Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg. Tlf. 38 21 21 21 – Fax 38 21 31 09 – socialdirektoratet@frederiksberg.dk – www.frederiksberg.dk

Emil Wolffs Minde
Formål: At skaffe økonomisk trængende personer rekreationsophold
Skema: Ja
Bopælspligt: København og Frederiksberg kommuner
Administrator: Kromann Reumert, advokatfirma, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø Tlf. 70 12 12 11 eller Fax 70 12 14 11 www.kromannreumert.com

Emmy og Harald Hansens Mindelegat
Formål: a) Til trængende enlig kvinde, der på grund af sygdom, uforskyldt er kommet i økonomiske vanskeligheder.
b) Til trængende kvinde i det 1.år efter svær sygdom
Skema: Ja – skemaet skal afleveres i den kommune, man bor i. Herefter kan kommunen påtegne skemaet og indsende det
Ansøgningsfrist: 31. oktober. Kan kun søges efter forudgående annoncering i dagspressen og kun i oktober måned
Uddelingstidspunkt; Medio december
Bopælspligt: Nordjyllands Amt
Administrator: Region Nordjylland, Sekretariatet, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Tlf. 96 35 47 70 – sekretariat2006@regnord.dk

Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond
Formål: Støtte til syge og ældre.
Skema Ja.
Ansøgningsfrist Inden 14. april og 30. oktober
Uddelingstidspunkt: Juni og december
Bopælspligt: København, Frederiksberg og Gentofte kommune eller født og opdraget i Thisted
Administrator: Lund Elmer Sandager Advokatfirma, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V. Tlf. 33 30 02 00 www.lesadv.dk

Fabrikant S.A. Bøytler og Hustrus Legat
Formål: Kræftramte. Fortrinsvis til rekreationsrejse med henblik på hel eller delvis helbredelse
Skema: Ja – kun legatmodtagere vil blive underrettet
Ansøgningsfrist: Inden 31. oktober
Uddelingstidspunkt: Ultimo december/primo januar
Administrator: Advokat Jacob Lund Poulsen, Knabrostræde 30. 2., 1210 København K. Tlf. 33124611

Ferdinand Wolff og hustrus Legat
Formål: Kvinder, der lider af kroniske sygdomme, særlig sådanne som er undergivet kirurgisk behandling
Skema: Nej
Ansøgningsfrist: Inden 25. februar
Uddelingstidspunkt: Marts og september. Ikke bevilgede ansøgere besvares ikke
Bopælspligt: København og Frederiksberg kommune
Administrator: Advokaterne Amaliegade No 42, Adv. T. Ingemann-Hansen, Amaliegade 42, 1256 København K. Tlf. 33 11 33 99 – adv42@amalex.com

Fonden af 1870
Formål: Fripladser på danske sygehuse, sanatorier, rekreationshjem, fortrinsvis personer, der ønskes undergivet homøopatiske behandlingsmetoder
Skema: Ja – erklæring fra behandlende læge med oplysninger svarende til de oplysninger, der kræves ved ansøgning om individuelle tilskud til lægemidler vedlægges.
Ansøgningsfrist: Inden 15. marts
Uddelingstidspunkt: Maj-Juni
Administrator: Adv. Dan Terkildsen, Lautrupsgade 7,7., 2100 København Ø. Tlf. 33 12 95 12

Forretningsfører Astrid Katinka Sørensens og Isidora Harriet Sørensens Mindelegat
Formål: Ugifte kvinder, der er fyldt 50 år, og som på grund af lungesygdom eller anden kronisk sygdom har været afskåret fra udøvelse af deres normale erhverv
Skema: Ja
Ansøgningsfrist: Inden 15. september
Uddelingstidspunkt: December
Bopælspligt: Fortrinsvis til kvinder, der har eller har haft bopæl på Frederiksberg
Administrator: Frederiksberg Kommunalbestyrelse, Socialdirektoratet, Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 21 21 21 eller – socialdirektoratet@frederiksberg.dk – www.frederiksberg.dk

Frederik og Emma Kraghs Mindelegat
Formål: Yder støtte til personer, der af helbreds- og trangsmæssige grunde har behov for økonomisk hjælp
Skema: Nej
Ansøgningsfrist: Inden 10. april – evt. afslag meddeles ikke
Bopælspligt Fortrinsvis inden for det storkøbenhavnske område
Administrator: Advokatfirmaet C:E: Jensen, Imperialbygningen, Meldahlsgade 5, 1613 KøbenhavnV.

Friedrich Wilhelm Frank og hustru Angelina Franks Mindelegat
Formål: Uddeles til værdige trængende syge
Skema Ja
Ansøgningsfrist: Inden 1. november
Administrator: Adv. Carsten R. Christiansen, Ny Vestergade 17, 1471 København K.

Frøken Gabels Legat til værdige og trængende syge i Aalborg
Formål Støtte til hel eller delvis dækning af udgifterne ved kur og pleje, medicin m.v.
Skema: Ja
Legatportioner: Der uddeles årligt ca. 25.000 kr.
Administrator: Aalborg Stift, Thulebakken 1, Hasseris, 9000 Aalborg. Tlf. 98 18 80 88

Frøknerne Haas’ Legat
Formål: Til hjælp til enligt stillede kvinder over 35 år, for hvem sådan hjælp kan være af betydning
Skema: Ja – kan afhentes, rekvireres pr. e-mail eller fås mod indsendelse af frankeret svarkuvert
Ansøgningsfrist: Inden 24. august
Uddelingstidspunkt: November – afslag meddeles ikke
Legatportioner: Ikke under 500 kr.
Administrator: Danske forvaltning, Strødamvej 46, 2100 København Ø
Tlf. 45 12 89 15 eller mail: 3946@danskebank.dk

Glashandler Johan Franz Ronges Fond
Formål: Hjælp til syge og svagelige
Skema: Ja – udleveres fra 13.marts
Ansøgningsfrist: Inden 15. april
Bopælspligt: København eller Frederiksberg
Administrator: Lund Elmer Sandager Advokatfirma, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V Tlf. 33 30 02 00 – www.lesadv.dk

Grosserer Knud Ove Vohlert og hustru Hela Vohlerts Legatfond
Formål: Støtte til særligt trængende eller syge
Skema: Nej – skriftlig ansøgning med udførlig begrundelse for ansøgning samt kopi af seneste slutopgørelse for legatansøgeren og dennes ægtefælle/samlever
Kan kun søges efter opslag i dagspressen
Ansøgningsfrist: Inden 2. oktober
Uddelingstidspunkt: November/december – ansøgere, der ikke har modtaget meddelelse om tildeling er ikke kommet i betragtning
Legatportioner: Der uddeles ca. 170.000kr.
Administrator: Vohlerts Legatfond. Adv. Olaf Hedegaard, Købmagergade 3,,1., 1150 København K

Grosserer Thomas og Sophie Skyttes legat for husmødre af borger- og embedsstanden i Jylland
Formål: Til husmødre, som ikke har råd til selv at bekoste et rekonvalescentophold. Ydes specielt til kvinder, der har mindreårige børn
Skema: Ja – kan rekvireres ved indsendelse af adresseret og frankeret svarkuvert
Ansøgningsfrist: Inden 15. februar
Uddelingstidspunkt: Februar-marts
Bopælspligt: Jylland
Legatportioner: Der uddeles årligt ca. 30.000 kr.
Administrator: Århus Sygehus, Forskningsstøtteenheden, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C.

Hakon August Valdbjørn, Else Valdbjørn og Hugo Valdbjørns Fond
Formål: Yde støtte til kræftramte enkeltpersoner. Primære målgruppe mellem 16 og 22 årige.
Skema: Nej
Administrator: Adv. Niels Bork, Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K. – nb@nhglaw.dk

Heinrich og Laurine Jessens Fond
Formål: Hjælp til syge personer, hvis økonomiske kår ikke svarer til deres opdragelse og stilling
Skema: Ja – årsopgørelse skal medsendes ansøgningen – ansøgningsskema kan skriftligt rekvireres fra fondets adresse vedlagt frankeret svarkuvert
Der kan ikke ske personlig henvendelse til fondet. Der kommer kun svar, hvis ansøgningen imødekommes
Administrator: Kromann Reumert, Adv. Jens Munk Plum, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. Tlf. 70 12 12 11

Kgl. hofjuvelerer Knud Hertz og hustru Lilia Hertz’s Fond
Formål: Støtte til personer, der på grund af sygdom er kommet i nød
Skema: Nej – ansøgningen skal være kortfattet og indeholde dokumentation for personlige og økonomiske forhold
Ansøgningsfrist: Finder gerne sted i januar/februar – kan kun søges efter opslag i dagspressen
Uddelingstidspunkt: Marts/april
Legatportioner: à 10.000 kr.
Administrator: Charlotte Hjeds, Kronprinsensgade 2, 1114 København K.

Karen A. Tolstrups Fond
Formål: At yde støtte til kræftramte
Skema: Ja
Ansøgningsfrist: Inden 10. april, (lige år)
Uddelingstidspunkt: April/maj
Administrator: Brammer Advokater, Adv. Torben Svensson, Kronprinsessegade 26,2., 1306 København K. Tlf. 33 38 03 03
www.brammer-advokater.dk

Karen Schultz’ Mindelegat
Formål: Støtte til værdige og trængende kvinder i Danmark til brug for helbredelse og lindring af alvorlige sygdomme. Dels til kur og rekreation ved disse sygdomme
Skema: Ja
Ansøgningsfrist: Inden 1. juni
Uddelingstidspunkt: 30. august
Legatportioner: Minimum 500 kr. – der uddeles årligt ca. 15.000 kr.
Administrator: Adv. Jan Borrit-Hansen, Jensløvsvej 2, 2920 Charlottenlund

Krista og Viggo Petersens Fond
Formål: At yde hjælp til personer, som pga. sygdom midlertidig er kommet i trang, og til personer, hvis sygdom nødvendiggør rekreationsophold, som de pga. trang ikke selv er i stand til at forskaffe sig
Skema: Ja
Ansøgningsfrist: Inden 30. september – der meddeles ikke svar på ikke imødekommet ansøgninger
Uddelingstidspunkt: 31. december
Administrator: Advokaterne Amaliegade No 42, Adv. T.Ingemann-Hansen, Amaliegade 42, 1256 København K Tlf. 33 11 33 99 – adv42@amalex.com

Lemvig Kommunes Bistandslegat
Formål: Langvarigt sygdomsramte
Skema: Ja
Ansøgningsfrist: Inden 1. december
Uddelingstidspunkt: December
Bopælspligt: Lemvig kommune
Legatportioner: à 500 kr.
Administrator: Lemvig Byråd, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig Tlf. 96 63 12 00 Fax 96 63 12 30

Lundegaards Stiftelse
Formål: Økonomisk støtte til kvinder og mænd, der på grund af sygdom har behov for hjælp
Skema: Ja
Ansøgningsfrist: Inden 1. oktober
Uddelingstidspunkt: December
Bopælspligt: Boende i Fyens Stift
Administrator: Fyens Stift, Klingenberg 2, 5100 Odense C. Tlf. 66 12 30 24

Lykfeldts Legat
Formål: Støtte til personer, der lider af en sygdom, som har medført et handicap
Skema: Ja (udfyld obligatorisk skema på lykfeldt.com)
Ansøgningsfrist: Inden 15. august
Uddelingstidspunkt: Ultimo december
Administrator: Lars Tjæreborg, Gammel Kalkbrænderi Vej 27, 2100 København Ø

Læge Henrik Larsen og Hustru Legat
Formål: Til personer, der lider af kroniske sygdomme, herunder bl.a. kræft
Skema: Ja – kan afhentes eller rekvireres skriftligt
Ansøgningsfrist: Inden 15. september. Ansøgninger modtaget senere overgår til efterfølgende år
Uddelingstidspunkt: December
Bopælspligt: København eller Frederiksberg kommuner eller i Slagelse købstad
Administrator: Frederiksberg Kommunalbestyrelse, Socialdirektoratet, Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 21 21 21
www.frederiksberg.dk. – socialdirektoratet@frederiksberg.dk

Mindelegat efter Lars Simon Pedersen Krøll og hustru Agnes Kirstine Krøll, f. Mortensen
Formål: Til trængende kronisk syge kvinder, der er angrebet af kræft
Skema: Ja
Ansøgningsfrist: Inden 31. oktober
Uddelingstidspunkt: 31. december
Legatportioner: à 1.500 – 2.000 kr.
Bopælspligt: Kvinder fra afdødes hjemegn Nørre Alslev by og sogn er fortrinsberettet
Administrator: Amtssygehuset i Gentofte, Prof. Asger Dirksen, Lungemedicinsk afd. Y, Post 160, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup
Tlf. 39 77 71 87 – kigra@gentoftehosp.kbhamt.dk

Odense kommunes Trangslegat
Formål: Bl.a. til støtte til langvarigt sygdomsramte
Ansøgningsskema: Ja – legatet annonceres i Fyens Stiftstidende, når der er ledige legatportioner.
Skema: fremsendes efter annoncering mod frankeret svarkuvert eller kan hentes på hjemmeside: www.odense.dk
Uddelingstidspunkt: Juni og december
Bopælspligt: Odense kommune
Legatportioner: à 1.000 kr. med 500 kr. i juni og 500 kr. i december
Administrator: Odense Kommune, Borgmester forvaltningen, Regnskabskontoret, Rådhuset, 5000 Odense C.

Samvirkende Menighedsplejers Fællesfond For Skjult Nød
Formål: Yder hjælp og støtte til personer, der er værdigt trængende og syge, herunder til rekreations- og ferieophold
Skema: Nej – ansøgning fortrinsvis gennem den lokale kirke/menighedspleje
Administrator: Samvirkende Menighedsplejer, Valby Tingsted 7, 2500 Valby Tlf. 36 46 66 66 – www.menighedplejer.dk – smp@menighedsplejer.dk

Skive Kommunes Bistandslegat
Formål: Støtte til langvarigt sygdomsramte
Skema: Ja
Ansøgningsfrist: Inden 10. november. Annonceres i den lokale dagspresse
Uddelingstidspunkt: December
Bopælspligt: Skive
Legatportioner: à 1.000 kr.
Administrator: Skive Storkommune. Børne og familieudvalget, Torvegade 10, 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 – www.skivekommune.dk – sk@skivekommune.dk

Slagtermester Carl Emil Jacobsen og fru Anna Jacobsens Legat
Formål: Til fordel for personer, der trænger til hjælp på grund af sygdom eller følger af sygdom
Skema: Ja – kan fås mod indsendelse af frankeret C5-svarkuvert eller downloades fra hjemmesiden
Ansøgningsfrist: Tidligst 1. februar og senest 15. marts
Uddelingstidspunkt: Maj – såfremt meddelelse om tildeling ikke er modtaget senest 1. juni er ansøgningen ikke imødekommet
Administrator: Slagtermester Carl Emil Jacobsen og fru Anna Jacobsens Legat, Postboks 64, 1002 København K. www.advokat-marker.dk/legat/slagtermester

Svendborg Kommunes Trangslegat
Formål: At yde hjælp til langvarigt sygdomsramte
Skema: Ja
Bopælspligt: Svendborg
Administrator: Svendborg Kommune, Borgerservice, Svinget 14, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 36 16 www.svendborg.dk

Tømrermester Lauritz Hansen og hustru Karen Dorthea Valborg Hansen, født Guldfeldts Mindelegat
Formål: Til støtte for trængende kræftlidende, såvel under deres sygdom som under en efterfølgende rekreation
Skema: Ja – rekvireres efter 1.april
Ansøgningsfrist: Inden 15.maj
Uddelingstidspunkt: Juni
Administrator: Adv. Georg Meyer, Nørre Voldgade 88, 1358 København K
Tlf. 33 12 24 34 – pknielsen@bkm-law.dk

Valdemar Frænkel og moder Emmy Polack, f. Berendts Mindelegat
Formål: Til betaling af ophold på rekreationshjem. Til ophold i indtil 2 uger
Ansøgeren må være selvhjulpen. Legatet betaler hverken transport til eller fra rekreationshjemmet og eventuel behandling
Skema: Ja – ansøgningsskema, som også angiver, hvilke rekreationshjem, der kan vælges imellem, udleveres kun ved skriftlig henvendelse (vedlagt frankeret svarkuvert) eller udskrives fra hjemmeside. Ansøgere, der har fået tildelt legatportioner de 2 senest foregående år, vil ikke kunne erholde legatportion i denne omgang
Administrator: Adv. Chr. Harlang, Østergade 1, 1100 København K.
www.harlang-adv.dk

Kræftens Bekæmpelse har følgende legatliste på deres hjemmeside

For yderligere søgning kan nedenstående link bruges – Tjek evt. om legatet stadig eksisterer.
https://www.legatbogen.dk/